▫سـی ام اردیبهشـت ماه، سالروز ابلاغ سیاسـت های ڪلی جمعیـت از سـوی مـقام مـعظم رهبـری گرامی باد.