رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند گفت: ۱۴۷ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی این شهرستان برای اجرای طرح‌های توسعه مرکز استان اختصاص یافت.

ابراهیم علیپور به رسانه‌ها اعلام کرد: این اراضی ملی برای ساخت واحدهای مسکونی در روستاها و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی با هدف رونق اقتصادی و اشتغالزایی اختصاص داده شد.

وی بیان کرد: یکــی از مهمتریـن اهـداف تملک اراضـی و تثبیـت عرصه‌هـای ملی و دولتـی، عـلاوه بــر اسـتیفای حقـوق دولت و مـردم، حفــظ و توسـعه منابـع طبیعـی تجدیدشــونده است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند اظهار داشت: واگـذاری بخشـی از ایـن عرصه‌هـا برای گسـترش فعالیت‌هـای کشـاورزی، صنعتـی، خدماتـی، گردشـگری و ســایر فعالیت‌هـا و برنامه‌هـای توسـعه‌ای برای رشد اقتصــادی، تأمیـن امنیـت غذایـی، ایجـاد اشـتغال مولد و زمینه‌سـازی بـرای خودکفایـی اسـت.

وی ادامه داد: در این زمینه سال گذشته تاکنون ۷۸ هکتار از اراضی دولتی در ۳۷ روستای متقاضایی این شهرستان برای ساخت مسکن روستایی  اختصاص یافت.

علیپور با اشاره به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی گفت: در این زمینه نیز از سال گذشته تاکنون ۶۹ هکتار از اراضی دولتی برای احداث این واحدها واگذار شده است.

وی ادامه داد: علاقمندان برای ایجاد و توسعه واحدهای دامداری، پرورش طیور، آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به بخش کشاورزی،  طرح‌های اقتصادی زراعی و باغبانی و طرح‌های عمرانی می‌توانند به امور اراضی تقاضای خود را اعلام تا با همکاری منابع طبیعی زمین مورد نیاز تامین شود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند تصریح کرد: متقاضیان زمین  می‌توانند با در دست داشتن طرح مصوب تولیدی و کشاورزی به مدیریت امور اراضی مراجعه کنند.

وی در رابطه با درخواست زمین از سوی افراد حقیقی و حقوقی برای فعالیت‌های اقتصادی گفت: قبول یا رد واگذاری اراضی به عهده مدیریت اراضی جهاد کشاورزی است که افراد بایستی به اداره یاد شده مراجعه و نسبت به ارائه درخواست اقدام ‌کنند.

علیپور مطرح کرد: پس از تصویب کمیسیون واگذاری و قبل از عقد قرارداد واگذاری زمین پرداخت حقوق عرفی به منابع طبیعی باید توسط متقاضی صورت گیرد تا برای احیا و اصلاح مراتع منطقه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.