رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خوسف در بازدید فرماندار از روند اجرایی بیمارستان ۳۲ تختخوابی خوسف گفت :بیمارستان ۳۲ تختخوابی خوسف ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

دکتراحمدی گفت :باتوجه به اینکه بیمارستان در مرحله نصب واجرای تاسیسات است وهر قسمت توسط پیمانکاران مختلف در حال اجرا است و با توجه به اینکه نصب و اجرای تاسیسات نیز زمان بر است پیمانکار اصلی بیمارستان قول تحویل موقت ساختمان را تا پایان سال داده است که پس از آن برای رفع نقایص احتمالی اقدام خواهد کرد .

وی با بیان اینکه شهرستان خوسف تنها شهرستان بدون بیمارستان استان است گفت :تا کنون بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است کمبود اعتباری در این زمینه وجود ندارد وعملیات اجرایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته شتاب بیشتری گرفته است که امیدواریم تعهدات پیمانکاربه موقع انجام شود شاهد بهره برداری این پروژه حیاتی درآینده نزدیک در شهرستان باشیم

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور