نوشته : دکتر محمود فاضلی بیرجندی

این دوره هشت مجلدی کتاب ها که عکسی از آن دیده می شود گنجینه ای است از اخبار #ایالت_خراسان.
در این کتاب ها خبرها و گزارش های نشریات چاپ #تهران و #مشهد در باره #خراسان از روزگار #محمد_شاه_قاجار آغاز شده و در مجلد هشتم به روزگار #احمد_شاه رسیده است.

این دوره کتاب خصوصا خبرهای خراسان را از نشریات آن روزگار استخراج و با ذکر تاریخ نشر گردآوری کرده است.
کسانی که نشریات قدیم را دیده اند می دانند که حتی خواندن آن نیازمند بردباری و نیز مبالغی آشنایی با زبان و نگارش آن روزگار است.
دوست جوان ما آقای #سید_مهدی_سید_قطبی این کار را از حدود دو سال پیش با پشتکاری ستودنی آغاز کرده و پی گرفته اند. خبر دارم که سخت سر در پی ادامه این راه دشوار هم دارند تا کتاب را به پایان دوره قاجار و تا سر دوره #پهلوی برسانند.

#تاریخ_ایران تاریخی است که غالبا در حول مرکز قدرت و حکومت دور زده و خبرهای حکومت ها را گزارش کرده است. از این لحاظ ارزش مخصوص این کتاب و نظایر آن بهتر نمودار می شود. چون به خبرهای سرزمین های دیگر به جز مرکز قدرت حکومتی پرداخته است.
#اخبار_خراسان_در_مطبوعات_دوره_قاجار مرجعی است که هم کتاب خانه ها و مراکز پژوهشی و هم اهل پژوهش بدان احتیاج مبرم دارند.
من که این دوره را خریده و بهره ها از آن برده ام، به لحاظ آشناکردن اهل تتبع در اوضاع #شرق_ایران این یادداشت را در معرفی آن نوشتم. بادا که خدمت پرزحمت مولف آن بهتر دیده شود و بیشتر، چنان که باید، به کار آید.

#تاریخ_ایران #تاریخ_خراسان
#خراسان_بزرگ #ایالت_خراسان_و_سیستان
#هرات #مرو
#تاریخ_افغانستان