? یک نشریه ی آلمانی گزارشی از بافت تاریخی روستای اصفهک و معرفی آن به عنوان یک نمونه ی موفق از بازآفرینی بافت تاریخی روستایی و تبدیل به یک ظرفیت برای جذب گردشگر ! سال گذشته نیز اصفهک بدلیل اقداماتی که توسط مردم محلی برای مرمت و ساماندهی بافت تاریخی روستا و تبدیل آن به یک فرصت برای جذب گردشگر برنده ی جایزه ی جشنواره ی To do awardsشده بود.