گروه جهادی شهید نایبی توانست به عنوان موفق ترین گروه جهادی در سطح کشور انتخاب شود