آقایان استانداری،صمت خراسان جنوبی علوم پزشکی بیرجند و دستگاه های نظارتی این ماده ضد عفونی تولید استان است کمتر از از ۵ روز هفت هزارتومان افزایش قیمت داشته آیا جوابی دارید بدهید