اینجا محل خواب معتادان بی خانمان و طرد شده در بیرجند است جای غریب که حس شادی بخاطر سرپناه داشتن و حس غم بخاطر شهرم که این گونه افراد دارد