بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

( تجدید مناقصه عمومی و  یک مرحله ای شماره    ۵۳۱۵۰۰۵۱)

 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور حقوقی و پیمانها- کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ – تلفن :‌ ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶ ، نمابر امور پیمانها :‌ ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

موضوع تجدید مناقصه : گازرسانی به شهر ساربوک و روستاهای شهرستان قصر قند محور ساربوک (حمیری) استان سیستان و بلوچستان به روش PC

شرح مختصر کار  : انجام کلیه کارهای پروژه تهیه مصالح و اجرای حدود ۱۹۹۴۴ متر شبکه تغذیه فولادی۴،۲، ۶ ، ۸ و۱۲ اینچ و  ۱۲ متر شبکه توزیع فولادی ۶ اینچ و ۱۷۱۰۲۴  متر شبکه توزیع پلی اتیلن (حدود ۸۲۰۰ متر از شبکه پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر و خط تغذیه ۶ اینچ و حدود ۲۷۰۰ متراز شبکه پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر و خط “۸ و حدود ۱۷۰۰ متراز شبکه پلی اتیلن۱۶۰ میلیمتر و خط “۱۲ به صورت کانال مشترک اجرا می گردد) ، نصب ۵۸۰ مورد انشعاب پلی اتیلن ته خطی و اجرای عملیات نصب و اجرای مکانیکال ورودی و خروجی و اجرای عملیات سیویل و برقی دو مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS کابینتی به ظرفیت ۵۰۰۰ مترمکعب بر ساعت ، یک مورد ایستگاه تقلیل فشار CGS به ظرفیت ۳۰،۰۰۰ مترمکعب بر ساعت و تکمیل سیستم حفاظت از زنگ خطوط فولادی در سطح شهرستان قصر قند و روستاهای حومه آن به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۹۷)

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴- مبلغ تضمین : ۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( بیست و هفت  میلیارد ریال) – ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.

نکته : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور پیمانها شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .

محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای (منابع بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی) شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

مبلغ برآورد کارفرما :۸۸۷.۶۸۴.۳۷۰.۳۱۱ ریال ( هشتصد و هشتاد و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و چهار میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و یازده ریال)

شرایط متقاضیان :

  • دارا بودن حداقل پایه ۴ در رشته تأسیسات و تجهیزات و پایه ۵ در رشته نفت و گاز
  • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  • داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار در یکی از رشته های فوق الذکر

تبصره : داشتن ظرفیت کاری ریالی در پایه ۴ رشته تاسیسات و تجهیزات برای پیمانکاران دارای پایه ۵ نفت و گاز لازم و ضروی است .

  • دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
  • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی
  • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ یا حداقل سال ۱۴۰۰توسط مؤسسات حسابرسی معتبر مطابق بخشنامه۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۹/۲/۱۳۸۸

تذکر: مطابق بند الف ماده  ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های   ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه ماده ۴ این قانون ( سامان توانیران) مجاز است.

 

برنامه زمانی مناقصه :

  • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: از تاریخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۸:۰۰روز یکشنبه مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۲
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۲
  • اعلام نتایج ارزیابی کیفی :  ۲۲/۰۸/۱۴۰۲
  • زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۲- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

 

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی