کویر های خراسان جنوبی در کشور بی نظیر و حتی کم نظیر هستند به طوری که رییس جمهوری هم به آنها در سفر خود اشاره کرد . اما این روزها بی مهری زیادی در مورد این مواهب طبیعی از سوی متولیان دیده می شود . فضاهای که می تواند چرخ اقتصاد گردشگری در جوامع محلی و استانی را فعال کند، شده است فقط مبحث جلسات بی خروجی اداری یا تبلیغات مدیران برای اینکه بگویند ما هم دستی در گردشگری و … داریم . این روزها میطلبد. مدیران دلسوزی چون استاندار و معاونین ایشان به صورت جدی در این موضوع به در پیش بودن سفر رییس جمهور ورود پیدا کنند شاید متولیان امر تکانی بخورند و این کویرها از مظلومیت تاریخی و ناشناخته بودن بیرون بیایند و بشوند محلی برای درآمد و کسب رزق و روزی تا اینکه محلی برای کارهای سانتیمانتال عده ای خاص یا شوی تبلیغاتی مدیران . می شود با تعداد بالای کویرهای استان این خطه را قطب گردشگری کویر کشور کرد و حتی این موضوع را در سطح جهانی بسط و گسترش داد این روزها دل و جرات کار کردن در بعضی از مسولان خراسان جنوبی نیست دل و جراتی که معاونین استاندار و خود شخص ایشان دارند ولی متاسفانه مدیران کلی هستند که از بیم و ترس دستگاه ها ی نظارتی کار روتین و نرمال خود را انجام نمی دهند و رایزنی ها ی کشوری را درست انجام نمی هند که مورد تاکید استاندار به صورت خاص است

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور