رضا سلم آبادی، مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: بر اساس ارزیابی صورت گرفته شده از سوی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، کمیته امداد خراسان جنوبی به عنوان دستگاه برتر در پاسخگویی به درخواست های مردمی، دیدارهای چهره به چهره، طی نیمه نخست سال ۹۹ معرفی شد.