خراسان جنوبی و کمای مدیریتی این روزها در خراسان جنوبی فعالیت ها به کندی انجام می شود و اگر صورت پذیرد بیشتر به صورت نمایشی است و یا رفع تکلیف از مسولیت محوله ،گویی استان به دلیل اینکه مدیران نمی دانند و یا می روند یا می مانند در کما قرار گرفته است . جالب است این کمای مدیریتی بیشترین آسیب را به مردم و مراجعه کننده های ادارات و سازمان ها زده است و به راحترین شکل ممکن باب شایعات را در فضای رسانه ای و مجازی باز کرده است.

نیاز توجه سریع به تغییرات احتمالی در مدیریت خرد و کلان خراسان جنوبی از سوی دولت مردان