مریم جوادی بایگی  مدیر جهاد کشاورزی سربیشه بیان داشت :با هدف افزایش و حفظ ژرم پلاسم عناب در استان به عنوان قطب تولید عناب کشور، بررسی سازگاری گونه های مختلف عناب و مقایسه صفات مورفولوژیکی آنها و انتخاب ارقام برتر بسته به نیاز، ایجاد محیطی آموزشی و پژوهشی (کانون یادگیری) ،تعداد ۳۴ اکوتیپ عناب درقالب کلسیون عناب از سراسر کشورجمع آوری گردیده است.
وی درادامه گفت : این کلکسیون بزرگترین کلکسیون عناب کشورمی باشد که ثبت کامل مشخصات فنوتیپی اکوتیپ های موجود وشناسه دار کردن مولکولی اکوتیپ های موجود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR وچاپ ۳ کتاب در خصوص عناب دراین زمینه تاکنون دراین کلکسیون محقق گردید ه است.
وی درخصوص کارهای علمی مفید که تاکنون دراین کلکسیون انجام شده افزود: همکای با دانشگاههای معتبر در خصوص اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با محوریت عناب وهمکاری با پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران در خصوص تکثیر عناب از طریق کشت عناب وتکثیر از طریق قلمه نیمه خشبی عناب و ریشه دار شدن در شرایط گلخانه ای ونیزانجام پیوند عناب برای اولین بار و پیگیری و تاسیس اولین نهالستان مجوزدارعناب در سطح استان وهمکاری با مرکز تحقیقات استان در خصوص اجرای طرحهای تحقیقاتی بخصوص در مباحث تغذیه ای عناب ازجمله کارهای علمی مفید وموثر انجام شده دراین مجوعه می باشد.
مدیر جهاد کشاورزی سربیشه درانتها گفت:
با توجه به ثبت اطلاعات اکوتیپ های موجود و انتخاب اکوتیپ های برتر در حال پیگیری جهت ثبت ارقام جدید در کلکسیون از طریق مرکز تحقیقات کشاورزی می باشیم
📛کرونا راجدی بگیریم _درخانه بمانیم