#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

کرونا دو ضلع دارد یک ضلع آن مسولین و حاکمیت است ضلع دوم آن مردم و شهروندان هستند در یک این مدت که از همه گیری کرونا می گذرد نشان داده شده است هر کدام از دو مورد به مسولیت خود درست عمل نکرده است دچار مشکل حاد شده ایم و تمام ارکان جامعه تحت تاثیر قرار گرفته است