۱۹ روز پس از خروج شاه از ایران، مهدی بازرگان به فرمان آیت‌اله‌ خمینی برای تصدی نخست وزیری ایران معرفی شد. فرمان نخست وزیری ایران موقعی به نام مهدی بازرگان صادر شد که مملکت دارای نخست وزیری بود و او شاپور بختیار بود که به حکم محمد رضا شاه به این سمت منصوب شده بود. دکتر بختیار تا هفت روز پس از معرفی بازرگان به نخست وزیری هم بر سر کار ماند و به این ترتیب آن هفت روز، که طی آن دو دولت و دو نخست وزیر مدعی اداره کشور بودند، از لحاظ بررسی تاریخ دولت در ایران دوره کوتاه و مخصوصی است که در تاریخ معاصر ایران، تا جایی که معلوم این نگارنده شده،یک نظیر داشته و آن در حوالی سال­ های ۱۲۹۰ خورشیدی بوده که خاک ایران در اشغال قشون روسیه و انگلستان قرار داشت. در آن احوال از طرفی میرزا حسن خان مستوفی،صدر اعظم وقت در تهران بود که عده­ ای از نمایندگان مجلس شورای ملی با نگرانی‌هایی که از بابت ورود قشون بیگانه به پایتخت داشتند تهران را ترک گفتند و در قضیه­ ای که موسوم به مهاجرت وکلا شد کابینه­ ای هم به صدراعظمی رضا قلی خان نظام مافی در کرمانشاه تشکیل دادند.

از کتاب”کابینه ها در ایران”
محمود فاضلی بیرجندی
نشر پایان
چاپ سوم