مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از کاهش میزان تولید علوفه در عرصه‌های مرتعی  استان طی سنوات خشکسالی خبر داد.

 علیرضا نصرآبادی ظهر امروز  اظهار داشت: استان خراسان جنوبی با مساحت بیش از ۱۵ میلیون هکتار به مرکزیـت بیرجنـد واقع در شـرق کشـور است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: ۹۷ درصد از مساحت استان یعنی معـادل۱۴ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۹۵۰ هکتار را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل داده که در این میان اراضـی مرتعـی با مساحت ۸ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۷۴ هکتـار است.

وی افزود: در شرایط نرمال بارندگی میزان تولید علوفه مراتع استان، به استناد آمار و اطلاعات اخذ شده از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، معادل ۴۸۰ هزار تن علوفه خشک قابل بهره برداری مجاز است.

نصرآبادی بیان کرد: طی سنوات گذشته به دلیل وقوع خشکسالی و کاهش چشمگیر نزولات جوی، میزان تولید علوفه قابل بهره برداری در عرصه‌های مرتعی استان خراسان جنوبی به رقمی معادل ۱۹۸٫۶ هزار تن کاهش یافته است. این میزان کاهش تولید علوفه (معادل ۵۹درصد) نسبت به میانگین دراز مدت آن در استان، تبعات زیادی به همراه داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: کاهش شدید علوفه مورد نیاز دام‌های وابسته به عرصه‌های منابع طبیعی و مرتعی، منجر به افزایش فشار چرای فوق العاده بر عرصه‌های مرتعی و قابل تعلیف شده که در دراز مدت سبب کاهش کمی و کیفی علوفه مرتعی و تخریب مراتع و در نهایت گرایش منفی عرصه‌های مرتعی خواهد شد.

وی عنوان کرد: با احتساب ارزش ریالی هر کیلوگرم علوفه در سال جاری (معادل ۷۹ هزار و ۱۰۰ ریال) و کاهش قابل توجه علوفه مرتعی در استان، ارزش اقتصادی توان تولیدی مراتع استان از ۳۷ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال به رقم ۱۵ هزار و ۷۰۹ میلیارد ریال تنزل داشته است.

نصرآبادی اظهار داشت: بالغ بر ۶۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی خراسان جنوبی،  رویشگاه گیاهان دارویی است و در شرایط نرمال بارندگی و مساعد بودن دیگر موارد موثر در برداشت گاهان دارویی سالانه پتانسیل برداشت بیش از ۵۷ تن گیاهان دارویی به ویژه آنغوزه شیرین وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: طی سنوات گذشته به دلیل وقوع خشکسالی و پراکنش نامناسب بارندگی‌ها، میزان برداشت و استحصال محصولات فرعی مرتعی به ویژه آنغوزه شیرین  به رقمی معادل  ۲۵  تن کاهش یافته است.

وی افزود: این میزان کاهش برداشت گیاهان دارویی (۴۴ درصد) نسبت به میانگین دراز مدت آن در استان، تبعاتی از جمله برداشت غیر اصولی و بیش از توان از عرصه های طبیعی را به همراه داشته است.

نصرآبادی تصریح کرد: کاهش برداشت محصولات فرعی بویژه آنغوزه شیرین، منجر به افزایش فشار برداشت بر رویشگاه های محصولات فرعی شده است که در دراز مدت سبب کاهش کمیت و کیفیت گیاهان دارویی مرتعی و تخریب رویشگاههای این گونه های گیاهی خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: با احتساب ارزش ریالی هر کیلوگرم آنغوزه شیرین (شیرابه و کشته) به طور متوسط در سال جاری (معادل ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) و کاهش قابل توجه برداشت و استحصال گیاهان دارویی در استان، ارزش اقتصادی توان تولیدی رویشگاه‌های گیاهان دارویی استان از دو هزار میلیارد ریال به رقم یک هزار و ۱۲۰  میلیارد ریال تنزل داشته است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور