#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

چند روزی است که کرونا دلتا در خراسان جنوبی و بیرجند می تازد و ستاد کرونا استان مصوبه به تعطیلی پارک ها از ساعت شش داده است ولی گویا برای متولیان شهردای و شورای شهر بیرجند جان مردم و مصوبات ستاد استانی کرونا اهمیتی ندارد آقایان محترم سویه کرونا هندی و دلتا در خراسان جنوبی غالب شده است و مطمنا عدم همکاری به ضر ر جان و مال مردم است