اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی در نظر دارد به منظور تیغ زنی و موج تراشی ایلراه های عشایری استان نسبت به بکارگیری راننده گریدر اقدام نماید
متقاضیان دارای گواهینامه ویژه گریدر تا اول خرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به واحد پشتیبانی نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند. تلفن ۰۹۱۵۱۶۳۴۲۲۵

شناسه آگهی: ۱۴۹۲۲۲۷
شناسه انتشار: ۲۶۱۸
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی
شماره نامه: ۰۰۰۰۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷