توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام کارگاه ارتقا سطح اثرگذاری علم و جایگاه دانشگاه ها در رتبه بندی های بین المللی در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
کارگاه ارتقا سطح اثرگذاری علم و جایگاه دانشگاه ها در رتبه بندی های بین المللی توسط دکتر منصوره صراطی شیرازی عضو هیأت علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مدیر گروه رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی پیش از ظهر امروز ۲۴ تیر۹۸ با حضور معاونان و مدیران دانشگاه در سالن گردهمایی های حوزه ریاست دانشگاه بیرجند برگزار شد.
دکتر صراطی شیرازی افزایش اثرگذاری یا کیفیت تحقیقات را یکی از مسایل مهم برای دانشگاه ها و مؤسسه های تحقیقاتی در جهان برشمرد و گفت: در این سلسله کارگاه ها، راهکارهای ارتقای سطح اثرگذاری علمی در ابعاد مختلف فناورانه، نوآورانه، اجتماعی، اقتصادی و دانشگاهی ارایه میشود.
مدیر گروه رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی اظهار داشت: موارد یاد شده به طور مستقیم بر رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی و همچنین جایگاه دانشگاه در عرصه های بین المللی اثر می گذارد و در حال حاضر برخی از مهمترین شاخص ها برای سنجش میزان اثرگذاری یا مرجعیت علمی، میزان همکاریهای بین المللی دانشگاه ها، بکارگیری نتایج پژوهش در عرصه نوآوری و فنآوری و نیز استفاده بیشتر از تولیدات علمی پژوهشگران به صورت استناد به تولیدات آنها در دنیاست.
مدیر گروه علم سنجی برگزاری این کارگاهها را در راستای کمک به ارتقای سطح اثرگذاری علمی دانشگاه های کشورهای اسلامی و منطقه دانست و اعلام کرد: نقش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را در ارتقای کیفیت تحقیق و ایجاد یک شبکه پیوسته علمی در سراسر کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی کلیدی است.
معرفی توانمندی های علمی و فنی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و برنامه ریزی کلیه مراکز برای همکاری با این پایگاه و قرار گرفتن در نظام رتبه بندی آن و دریافت گزارش های تحلیلی، توصیفی و تطبیقی بخش دیگری از سخنان دکتر صراطی بود.
در ادامه این کارگاه موضوعاتی همچون تعداد مدارک و استنادات و مقایسه تعداد مدارک نمایه شده از دانشگاه بیرجند در وب آو ساینس و اسکوپوس، تعداد مقالات برتر دانشگاه به تفکیک سال، مقایسه شاخص ها، روند تولید مقالات و درصد مقالات فارسی و انگلیسی در حوزه های موضوعی و شناسایی نویسندگان یک درصد برتر و سایست های کلان علم و فناوری و جایگاه دانشگاه بیرجند در تولیدات علمی کشور و منطقه و دنیا توسط مدیر گروه علم سنجی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ارائه گردید.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در این سمینار خاطر نشان کرد: براساس اطلاعات کمیت تولید علم مستخرج از پایگاه استنادی آی.اس.آی در سال ۲۰۱۴ ایران در حوزه مهندسی رتبه هفتم دنیا را در اختیار دارد. در علوم مواد رتبه نهم ودر حوزه های ریاضی و شیمی ایران در جایگاه ۱۲ دنیا قرار دارد.
دکتر دهقانی همچنین به ارائه وضعیت دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی پرداخت: در آخرین رتبه بندی های بین المللی ارائه شده تعداد ۲۹ دانشگاه از کشور در رتبه بندی تایمز حضور یافته اند و هم اکنون ۱۳ دانشگاه کشور در مجموع دانشگاه های برتر دنیا در رتبه بندی لایدن قرار گرفته اند.
شایان ذکر است؛ در جلسه جداگانه ای دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند از همکاری های صورت پذیرفته توسط دکتر دهقانی رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تقدیر و تشکر کرد.