چهارمین جلسه هیات اندیشه ورز استان به ریاست بهاری مدیرکل دفتر اجتماعی با موضوع فرار از منزل بر گزار گردید . در این جلسه با حضور اعضا ابعاد محتلف این نا هنجاری اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.