جمعی از معلولین جسمی حرکتی خراسان جنوبی برای اولین باردر استان باهدف نشاط و سرگرمی در بین معلولین و خانواده های زحمتکش آنها چالش عکس از طبیعت و روز هوای پاک برگزار کردند
این چالش باهمت و ایده امیرحسین صادقپور معلولین جسمی حرکتی و خبرنگارپایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران با داوری آقای ابوالفضل حسن پور مدیرمسئول پایگاه خبری خبروهنربا شعار معلول خلاق طبیعت پاک از روز ۱۳فروردین (۱۳ به در) شروع و تا ۳۱فروردین ۱۴۰۰ادامه داشت.
دراین چالش ۱۷نفراز معلولین بهمراه خانواده های خویش شرکت که در پایان ۳نفربرترانتخاب گردیدند
نفر اول فاطمه آزاد
نفردوم ابوالفضل دهقانی
نفرسوم زهرا زحمتکش
درپایان به رسم یابود مبالغی از طرف علی اکبر قاسمی مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران به حساب نفرات برتر واریز شد گفتنی است به دلیل شیوع ویروس کرونا اختتامیه بصورت مجازی بوده است