مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: درآمد های عمومی مصوب خراسان جنوبی برای سال جاری هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان است.

مهر مرتضی ذاکریان  در ستاد درآمد و تجهیز منابع خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از مسائلی که از سال گذشته مورد پیگیری قرار گرفته است بحث بررسی افزایش عملیاتی درآمدهای پایدار دولت و آسیب شناسی این موضوع است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: در نهایت تصمیم گرفته شد که ذیل ستاد استانی یک کمیته قوی استانی تشکیل شود که این اتفاق رخ داد.

ذاکریان با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۱ درآمد مصوب شده برای خراسان جنوبی یک عدد غیرکارشناسی شده بود، بیان کرد: رشد درآمدهای خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۱ به نسبت ۱۴۰۰ حدود ۱۱۲ درصد افزایش داشته است در حالی که میانگین کشوری افزایش ۷۱ درصدی را نشان می‌داد.

وی گفت: در شرایطی که در خراسان جنوبی کشاورزی به علت خشکسالی تحت تأثیر قرار گرفته و سرانه توسعه صنعتی استان نیز مد نظر قرار نگرفته این افزایش درآمد مورد انتقاد و گلایه ما قرار داشت که در سفر وزیر اقتصاد به استان مورد پیگیری قرار گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه از مصوب درآمدی سال گذشته ۱۱ درصد را نتوانستیم محقق کنیم، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۴۰۱ نیز رشد درآمدها در کشور به طور میانگین حدود ۴۶ درصد بوده است که این آمار در خراسان جنوبی ۵۰ درصد کاهش داشته و ۲۳ درصد اعلام شده که نشان از تأثیر پیگیری‌ها استاندار درباره منطق کردن آمار مصوب درآمدهای استان است.

ذاکریان گفت: درآمد مصوب برای سال ۱۴۰۲ خراسان جنوبی هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور