#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

سردار زهرایی رییس بسیج سازندگی فرزند خراسان جنوبی اعلام کرد که سپاه پاسداران می توانند بیمارستان ۱۰۰ تخته خوابی در استان بسازد، این بهترین فرصت است که در شمال شهر بیرجند این بیمارستان ساخته شود و مسولین نسبت با تامین زمین اقدام کنند تا عقب افتادگی تاریخی بخش شمال شهر در درمان جبران شود . این فرصت کمتر پیش می آید . پس لازم است استاندار خراسان جنوبی به صورت جهادی به این موضوع ورود پیدا کند

زیر ساخت های شهر بیرجند با جمعیتی بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر می بایست تقویت شود و شمال این شهر مورد توجه قرار گیرد