#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

پزشکان یاریگران شما هستند در تشخیص صحیح و به موقع بیماری