ضمن تشکر از شهردار و شورای شهر برا ی اجرای پروژه های بزرگ تالا شهر و پارک جنگلی ، خوب است شورا و شهرداری نیم نگاهی به پروژه های کوچک شهری داشته باشند و گاهی خیلی مختصر در شهر بیرجند گشت و گذاری داشته باشند ببینند که فلکه شهدا چند ماه است که طرحش رها شده است یا در موسی ابن جعفر وسطه فلکه ای کنده کاری شده چند ماه و رها یا اینکه یک بلوار کوچک در شمال و جنوب شهر با اندک هزینه زیبا سازی می شود . مدیریت باید همه جانبه باشد نه اینکه کلی نگر فقط بزرگ بین انهم در موارد خاص .. گرچه این روزها به انتهای شورا نزدیک می شویم باید تبلیغات برای دوره بعد شورا با پروژه های بزرگ دنبال گردد .