((بسمه تعالی))

« فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای »                             نوبت  اول

اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی (مناقصه گزار به نشانی شهرستان بیرجند _ انتهای بلوار صنعت و معدن _ سایت اداری _ اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی ) درنظر دارد اجرای پروژه ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوراز محل اعتبارات عمرانی و اعتبارات تخصیصی نقدی تا سقف تأمین اعتبار شده در تأییدیه اسناد ارجاع کار و مازاد بر آن از محل اعتبارات تخصیصی نقدی یا اسناد خزانه اسلامی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۳۵۴۵۰۰۰۰۰۳  واگذار نماید . لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی (حداقل پایه  ۵ در رشته ابنیه) با درنظرگرفتن رشته ،پایه وظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه به شرح ذیل  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد از تاریخ: ۴/۵/۱۴۰۲ لغایت  ۱۱/۵/۱۴۰۲

مهلت تحویل اسناد مناقصه : حداکثر تا پایان وقت اداری روز  دو شنبه ۲۳/۵/۱۴۰۲

گشایش پیشنهادات : روز سه شنبه مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح می باشد.

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران: از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت ۳ ماه می باشد.

تذکر مهم : اسناد صرفا به صورت مهر وموم شده تحویل واحد حراست گردد در غیر اینصورت مورد تایید اداره کل نخواهد بود .

پروژه

محل اجرا

نوع قرارداد

مدت پیمان

مبلغ برآورد (ریال) براساس فهرست بها سال ۱۴۰۲

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادات

تاریخ بازگشایی

پروژه عملیات خاکی، فونداسیون و اسکلت پارت اول ساختمان مرکز تامین و توسعه مدیریت بهزیستی بیرجند   شهرستان بیرجند بصورت سرجمع و براساس بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸/۶  مورخ ۰۴/۰۵/۹۶  ابلاغی سازمان برنامه وبودجه ۱۲۰ روز ۳۳۲/۶۳۷/۰۹۲/۱۸ ۰۰۰/۰۰۰/۹۲۰ ساعت ۱۴ روزدو شنبه مورخ

 ۲۳/۵/۱۴۰۲

ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ

۲۴/۵/۱۴۰۲

تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی می باشد.

محل تحویل اسناد وپیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

ضمناً  به پیشنهادات خارج از سامانه که صرفاً به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد و لازم است پاکت “الف”  علاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: استان خراسان­جنوبی- شهرستان بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن _ سایت اداری _ اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی _ دبیرخانه ، در موعد مقرر تحویل گردد.

 محل گشایش پیشنهادها اتاق ذیحساب در  اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی می باشد .                       روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۳۷۲۸۸
شناسه انتشار: ۵۴۳۶
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲/۵
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۵/۰۳