پایانی بر حاشیه منطقه گردشگری چهارده ،صرفا ورود وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده است و ازدحام جمعیت بخاطر کرونا