شرکت هواپیمایی پارس ایر ، پروازهای نوروزی فرودگاه بیرجند را در بازه یکم تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ لغو کرد

پروازهای شرکت پارس ایر در مسیر تهران – بیرجند و بیرجند-تهران از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ لغایت ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ ، لغو شده است. پروازهای این شرکت در همین مسیر در روزهای پایان سال و منتهی به نوروز در تاریخهای ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ (پرواز شب) و ۲۹ اسفند ( دو پرواز) سال جاری نیز باطل شد که مسافران نوروزی را به چالش کشیده و سرگردان کرده است.
شرکت پارس ایر در سال گذشته نیز طی ارسال نامه ای رسمی به اداره کل فرودگاه های استان ، پروازهای خود در فرودگاه بیرجند را از ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ لغایت ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ باطل اعلام کرد و دلیل آن در نامه ها « ابطال نوروزی » ذکر شده بود.
لغو پروزاهای نوروزی مورد انتقاد و اعتراض مردم استان از جمله فعالان اقتصادی و گردشگری ، پزشکان ، مهندسان قرارگرفت و این رویه غلط امسال هم تکرار شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور