“بهدانی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی” خبر داد: پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۹ به حساب دستگاه های اجرایی واریز گردید.

 

“معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان” با اعلام این خبر گفت: از آنجاییکه به استناد ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه هزینه ای استانی مکلف گردیده اند جهت تامین و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان خود از محل فروش اموال و دارایی  های منقول و غیر منقول مازاد و همچنین صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی اقدام نمایند، با پیگیری انجام شده از سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ پاداش پایان خدمت تمامی بازنشستگان محترم دستگاه های مشمول اعتبارات هزینه ای استانی تا پایان سال ۱۳۹۹، به حساب دستگاه های اجرایی مربوطه واریز گردید.

“بهدانی” تصریح کرد: دستگاه های اجرایی با قید فوریت نسبت به واریز پاداش مذکور به حساب ذینفعان مورد نظر اقدام خواهند نمود.