وقوع زمین لرزه در گزیک بزرگی : ۲.۸ عمق : ۸ کیلومتر زمان : ۱۳۹۹-۰۷-۱۰ ۱۲:۳۳:۳۰.۰