وقف غدیری ماندگار اهالی درخش خراسان جنوبی که در کشور بی نظیر است