وقتی برای مردم باشی و خدمت ، بازدید معتمدیان استاندار خراسان رضوی از پروژه اب درمانی موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) بیرجند