این روزها هر کسی در شهر بیرجند مرکز خراسان جنوبی به هر دلیلی به پارکها ی شهر رفته است و از سرویس بهداشتی این اماکن عمومی استفاده کرده است به وضعیت تاسف بار و فاجعه بار سرویس های برخی از این پارک ها برخورده است . وضعیتی که در شان شهر و شهروندان نیست جا دارد شورای شهر بیرجند و شهرداری و ناظران بهداشتی در استان به وضعیت بد بهداشتی این فضاها ورود پیدا کنند . بخصوص در این ایام که به هر دلیل روشن و غیر روشن بیماری های زیادی در حال شیوع است در کنار وضعیت بد بهداشتی وضعیت تهویه وضعیت ابینه و …. این فضاها به گونه ای است که واقعا جای تاسف دارد برای شهر

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور