اندکی تلنگر چه خوب است خطبه خوانان این روزها ، قیچی بدستان و برنده گان روبان ها وحاکمان قضایی ،مطالبه گران سینه چاک ،رسانه های منتقد و همسو، یک روز وقت بگذارند برای اجاره خانه در بیرجند ببینند آیا خانه اجاره ای پیدا می شود اگر پیدا می شود با چه قیمت های سرسام آوری این روزها . نگارنده حاضر است کامل هر کدام از این بزرگواران را به بیشمار بنگاه املاک برده تا واقیعیت مسکن بخصوص در بیرجند را ملاحظه کنید این روزها ناجوانمردانه هوا سرد است !!