به دعوت معتمدیان بزرگ مرد جهادی و توسعه گرای خراسان جنوبی خاوازی وزیر جهاد دو روز را در سرزمین مادریش هم مهمان و میزبان است