#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

این روزها باید بدون تفرقه افکنی برای توسعه خراسان جنوبی گام برداشت . اگر گروهی ،افرادی در هر صنف ،شغل،موقعیت ادرای و اجتماعی دست به تفرقه در هر نقطه خراسان جنوبی بزنند متولیان و دستگاه های نظارتی و امنیتی و در راس همه آنها استاندار معزز و جهادی و معاونت مردمی سیاسی امنیتی و اجتماعی ایشان می بایست با درایت ورود پیدا کرده تا استان در حاشیه زیادخواهی ها عده ای خاص و کسانی که در ظاهر کنار مردم هستند ولی اهدافی را دنبال می کنند که لایه چندم فعالیت آنها است قرار نگیرد . هر گونه تفرقه افکنی خیانت به مردم ،نظام و انقلاب است