بسمه تعالی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

 واگذاری مدیریتی انجام امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی، پشتیبانی دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه بزرگمهر قائنات  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی انجام امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی، پشتیبانی دانشگاه بزرگمهر قائنات به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: ساعت ۸:۰۰ روز دوشنبه ۰۱/۰۳/۱۴۰۲
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۰۸:۰۰ روز شنبه ۰۶/۰۳/۱۴۰۲
  • مهلت ارسال پیشنهادات: ۰۸:۰۰ روز سه شنبه ۱۶/۰۳/۱۴۰۲
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۰:۰۰ روز سه شنبه ۱۶/۰۳/۱۴۰۲

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  ضمانت نامه بانکی  به مبلغ ۴.۰۵۶.۵۳۷.۸۴۶ ریال

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : خراسان جنوبی قاین-انتهای خیابان بزرگمهر- دانشگاه بزرگمهر قائنات

تلفن: ۰۵۶۳۱۰۰۶۴۱۲ و ۰۵۶۳۱۰۰۶۴۱۰

شناسه آگهی: ۱۵۰۰۲۶۷
شناسه انتشار: ۲۸۰۷
شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه بزرگمهر قاینات
شماره نامه: ۱۴۰۲۰۲۳۱۰۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱