شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصات عمومی همراه با ارزیابی کیفی

 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی   نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۲ الی ۲۲/۰۴/۱۴۰۲ به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰تاریخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۲ بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۴۰۰۵۷۰-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

 

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ و نوع تضمین(ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی) (ریال) تاریخ و ساعت افتتاح پاکات محل افتتاح پاکات
۱ ۲۳۸/د/۴۰۲ واگذاری فعالیتهای خدمات توزیع نیروی برق  خراسان جنوبی در قالب کارگزاری،برای  شهرستان بیرجند ۶.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰۴/۰۵/۱۴۰۲

 ساعت ۸ صبح

 

خراسان جنوبی – بیرجند – سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی_

سالن جلسات

۲ ۲۳۹/د/۴۰۲ واگذاری فعالیتهای خدمات توزیع نیروی برق  خراسان جنوبی در قالب کارگزاری،برای  شهرستان خوسف ۳.۷۰۳.۰۰۰.۰۰۰
۳ ۲۴۰/د/۴۰۲ واگذاری فعالیتهای خدمات توزیع نیروی برق  خراسان جنوبی در قالب کارگزاری،برای  شهرستان زیرکوه ۳.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ ۲۴۱/د/۴۰۲ واگذاری فعالیتهای خدمات توزیع نیروی برق  خراسان جنوبی در قالب کارگزاری،برای  شهرستان سرایان ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ ۲۴۲/د/۴۰۲ واگذاری فعالیتهای خدمات توزیع نیروی برق  خراسان جنوبی در قالب کارگزاری،برای  شهرستان طبس ۴.۱۵۰.۹۰۰.۰۰۰
۶ ۲۴۳/د/۴۰۲ واگذاری فعالیتهای خدمات توزیع نیروی برق  خراسان جنوبی در قالب کارگزاری،برای  شهرستان فردوس ۳.۷۵۴.۰۰۰.۰۰۰
۷ ۲۴۴/د/۴۰۲ واگذاری فعالیتهای خدمات توزیع نیروی برق  خراسان جنوبی در قالب کارگزاری،برای  شهرستان قاین ۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۸ ۲۴۵/د/۴۰۲ واگذاری فعالیتهای خدمات توزیع نیروی برق  خراسان جنوبی در قالب کارگزاری،برای  شهرستان نهبندان ۳.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰

روابط عمومی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۲۵۲۲۶
شناسه انتشار: ۴۱۸۸
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
شماره نامه: ۲۳۸۲۴۵
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷