شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی   نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۲ الی ۳۱/۰۴/۱۴۰۲ به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۲ بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۴۰۰۵۷۰-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

 

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ و نوع تضمین(ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی) (ریال) تاریخ و ساعت افتتاح پاکات محل افتتاح پاکات
۱ ۲۵۳/د/۴۰۲ واگذاری فعالیتهای خدمات توزیع نیروی برق  خراسان جنوبی در قالب کارگزاری(مطابق اسناد مناقصه ) ۳.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱/۰۵/۱۴۰۲

 ساعت ۸ صبح

 

خراسان جنوبی – بیرجند – سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی_

سالن جلسات

روابط عمومی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۳۰۵۳۰
شناسه انتشار: ۴۳۱۱
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
شماره نامه: ۲۵۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵