آکهی مزایده

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) فضای مسکونی حاشیه بلوار امام خمینی(ره) در مرکز آموزش فنی وحرفه ای بشرویه با زیر بناء ۴۰متر مربع را به مدت یکسال به صورت اجاره به مبلغ ماهیانه ۳۰۰۰۰۰۰ ریال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود حداکثر تا  پایان وقت اداری مورخه ۱۲/۰۴/۱۴۰۲ نسبت به دریافت اسناد از سامانه تدارکات(ستاد) به شماره مزایده  ۵۰۰۲۰۰۳۶۳۷۰۰۰۰۰۶ اقدام نمایند وآخرین مهلت ارائه پیشنهاد ۲۴/۰۴/۱۴۰۲می باشد. ضمناً جهت کسب اطلاع بیشتر با تلفن ۰۹۱۵۱۶۰۱۵۶۴تماس حاصل گردد.

 

 روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۱۹۶۸۳
شناسه انتشار: ۴۰۹۷
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی
شماره نامه: ۳۵/۱۰۰/۹۱۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵