شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد : از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت مناقصه « واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۲» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید. پیمانکاران متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده شرح کامل آگهی مناقصه به سایت شرکت به نشانی skhrw.ir  قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

شناسه آگهی: ۱۵۲۹۴۴۶
شناسه انتشار: ۴۲۸۳
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۵۵
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۲۴