« آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای»

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مناقصه خدماتی با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۳۵۷۸۰۰۰۰۰۱ به شرح جدول ذیل را به شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید.

موضوع میزان برآورد اولیه به ریال میزان سپرده شرکت در مناقصه به ریال شماره مناقصه
واگذاری امور خدمات عمومی، فضای سبز و نگهبانی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان جنوبی ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۲۰۰۳۵۷۸۰۰۰۰۰۱

 

  • درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرسsetadiran.ir می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه تا پایان ساعت ۱۸:۰۰روز پنج شنبه مورخه ۱۴/۰۲/۱۴۰۲
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : از تاریخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ تا پایان ساعت کار اداری روز پنج شنبه مورخه۲۸/۰۲/۱۴۰۲ به مدت۱۱روز میباشد.
  • نشانی و زمان بازگشایی پاکت ها: خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، خیابان محلاتی، خیابان ۲۲ بهمن ۹، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان راس ساعت۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ۳۰/۰۲/۱۴۰۲
  • کلیه پاکتهای پیشنهادی (ب و ج )صرفاً از طریق سامانه مذکور از طریق برنامه امضای دیجیتال توسط صاحبان مجاز امضاء و ارسال گردد. و تنها پاکت الف (حاوی ضمانتنامه) به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه سازمان گردد.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها : ۳۱۲۷۲۳۰۴-۰۵۶

 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی
شماره نامه: ۴۶۹۴۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

شناسه آگهی: ۱۴۸۶۸۴۰
شناسه انتشار: ۱۵۵۲
شماره م / الف: