وزارت جهادکشاورزی نوبت دوم  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شماره: ۲۸۳/۰۳/۲۰/۵۵                                                                                       

تاریخ : ۰۶/۰۲/۱۴۰۳

مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امور خدماتی، پشتیبانی و… خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از “دریافت اسناد، ارائه پیشنهاد، بازگشایی نرخ های پیشنهادی و …” در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

۱- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: ۲۰۰۳۰۰۱۴۷۱۰۰۰۰۰۱ روز چهارشنبه مورخه ۰۵/۰۲/۱۴۰۳

۲- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی به آدرس : بیرجند خیابان آیت ا… غفاری انتهای غفاری ۶

۳- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه مورخه ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ لغایت ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخه ۱۰/۰۲/۱۴۰۳

۴- آخرین مهلت ارائه پاکت­های پیشنهادی – بارگذاری در سامانه بصورت pdf-: تا ساعت ۱۹ روز پنجشنبه مورخه ۲۰/۰۲/۱۴۰۳

*لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل یک ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

۵- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز شنبه مورخه ۲۲/۰۲/۱۴۰۳ ساعت ۹:۳۰

۶- میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ: ۱.۸۶۷.۷۷۳.۹۹۶ (یک میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و نهصد و نود و شش) ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی) بحساب شبای شماره ۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز ۳۳۴۰۳۹۷۸۰۲۶۳۵۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ قابل ارائه می­باشد.

۷- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف) علاوه بر بارگذاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا یک ساعت قبل از زمان بازگشایی به دبیرخانه کمیسیون معاملات مناقصه­گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید ضمن تماس با شماره تلفن ۹۲ – ۰۵۶۳۲۲۰۷۰۹۱ به آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.

– شماره تماس پشتیبانی سامانه ۱۴۵۶ (تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی بشماره ۰۵۶۳۲۲۲۱۲۲۰)

شناسه آگهی: ۱۷۰۳۶۵۸
شناسه انتشار: ۸۵۹۵
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۵۵/۲۰/۰۳/۲۸۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳