رئیس هیأت بازرسی انتخابات خراسان جنوبی از آمادگی کامل این هیأت برای نظارت بر فرآیند انتخابات خبر داد.

عباس زاده رئیس هیأت بازرسی انتخابات خراسان جنوبی در دومین جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان گفت: هیأت بازرسی انتخابات استان، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات پیش رو را دارد.

او بر اهتمام اعضای هیأت در خصوص پیگیری دستورالعمل‌های ابلاغی هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور و اقدام مؤثر در موعد مقرر تأکید کرد.

عباس زاده تصریح کرد: هیأت‌های بازرسی به عنوان ناظران حسن اجرای قانون در روند برگزاری انتخابات، مسئولیتی سنگین بر دوش دارند

به گفته رئیس هیأت بازرسی  انتخابات استان، اعلام هرگونه موارد نقض قانون و تخلف دستگاه ها، نامزد‌های انتخاباتی و عوامل شعبه به مراجع ذی صلاح از تکالیف هیأت بازرسی انتخابات است که باید به دقت انجام شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور