#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

با توجه به اخطارجوی ( وزش باد شدید وطوفان گرد و خاک همراه با کاهش کیفیت هوا)و همچنین نظر به استحصال داده های ایستگاه  پایش کیفی هوا مستقر در شهرستان بیرجند در مورخه   ۲۸/ ۲/ ۱۴۰۱ مختوم به ساعت ۱۳ هوای شهر بیرجند ناسالم برای گروه های حساس اعلام گردیده است.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، به افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می شود، فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

گفتنی است فعالیت طولانی: عبارت است از هرگونه فعالیت خارج از منزل که افراد بطور متناوب طی مدت چندین ساعت انجام می دهند و سبب می شود نفس کشیدن تا حدی سخت تر از حالت طبیعی صورت گیرد. )برای مثال کار کردن در باغچه در طول روز) و فعالیت سنگین  عبارت:است از هرگونه فعالیت شدید خارج از منزل که سبب می شود نفس کشیدن به سختی صورت گیرد. (برای مثال دویدن)