هنرمند دیگری از استان هم به خاطره ها پیوست تسلیت خبر و هنر در پی درگذشت استاد و پیشکسوت موسیقی بیرجند

درگذشت هنرمند پیشکسوت موسیقی استان، مرحوم محمد حسن خان شکوهی را به خاندان محترم ایشان و جامعه محترم هنری استان تسلیت عرض میکنیم، روحشان شاد و غریق رحمت الهی باد