هم اکنون در نشست خبر خوب تاکید بر امید آفرینی و مردمی بودن رسانه ها با مثبت نگری در جامعه