استاد محمدرضا راشد محصل با بیان این که هفته کتاب موقعیتی مناسب برای آشنا شدن جوانان با کتاب و کتابخوانی است، عنوان کرد: بدون تردید در وضعیت اجتماعی امروز کتاب بسیار موثر است.
نویسنده برجسته خراسان جنوبی با بیان این که هفته کتاب موقعیتی مناسب برای آشنا شدن جوانان با کتاب و کتابخوانی است، عنوان کرد: بدون تردید در وضعیت اجتماعی امروز کتاب بسیار موثر است.

محمدرضا راشد محصل با بیان این که کتاب های دیجیتالی استثنا هستند اما صحت و دقت در تنظیم کتب چاپی را نمی توان در آن ها دید، ادامه داد: بهتر است در کنار کتب دیجیتالی، به کتاب های چاپی هم نظر داشته باشیم.

وی با اشاره به این که برنامه های فرهنگی باید ما را ملزم به توجه به کتاب کنند، خاطرنشان کرد: بسیاری از کتاب های داستانی در صورتی که با تصاویری زیبا تنظیم شوند ، در جذب مخاطب موثر خواهند بود.

به گفته وی معرفی کتاب های موثر و ارزشمند توسط رسانه های عمومی نیز موجب افزایش علاقه جوانان به کتاب می شود.