هشدار هواشناسی سطح زرد
کاهش ۵ تا ۷ درجه سلسیوس دمای هوا در استان