قصه شهردای بیرجند بر اساس شنیده ها شهرداری بیرجند از دوران شهردار قبل گویا ۷۰ میلیارد تومان بدهی دارد که ۳۹ میلیارد آن وام می باشد و بیست میلیارد تومان هزینه ها که گویا مصوبه کمیته تطبیق را ندارد و مابقی هم هزینه ها خردی که در اثنای پروژه ها شهردای هزینه شده ولی شهردار وقت مدعی بوده است که بدون بدهی شهرداری تحویل شده است جالب است که وام گویا ۹میلیارد تومان دیر کرد خورده است

در این میان به نظر می رسد دستگاه های نظارتی می بایست با ورود به موقع ادعای مدیران را در هر سطحی باشد را راستی آزمایی کنند